Σχετικά με το Πρόγραμμα

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος είναι:

Να εξετάσει την ισορροπία και τη συμφιλίωση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στην περίπτωση των εργαζόμενων γυναικών στην Ελλάδα.

 

Στόχοι:

  • Να προσφέρει μία σε βάθος περιγραφή της κατάστασης αναφορικά με το φαινόμενο σε μια αστική περιοχή της Ελλάδος.
  • Να προτείνει και να δοκιμάσει μία αυστηρή μεθοδολογία.
  • Να προτείνει και να δοκιμάσει ένα εννοιολογικό πλαίσιο για το υπό εξέταση φαινόμενο στο οποίο να περιλαμβάνονται παράγοντες κινδύνου και ευνοϊκοί παράγοντες για την ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής των γυναικών.
  • Να δοκιμάσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και την αποτελεσματικότητά του για τη βελτίωση της ισορροπίας εργασιακής - προσωπικής ζωής.
  • Να προσφέρει στους υπεύθυνους συστάσεις για πιθανές μεταρρυθμίσεις σχετικών πολιτικών.
  • Να επιτύχει αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία και αύξηση της ποιότητας ζωής.

 

Ομάδα στόχος:

Γυναίκες εργαζόμενες από διαφορετικούς τομείς και χώρους εργασίας, διαφορετικών ειδικοτήτων, ιεραρχίας και κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών (εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινωνικοοικονομικό επίπεδο κ.α.).

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 

ΕΟΧ 2009-2014